”Våra elever ska minnas sin skoltid som lärorik, utvecklande och rolig”

Marlene Terkowsky, VD

Nyheter

Swedish Education Group blir en del av AcadeMedia

AcadeMedia planerar att förvärva Swedish Education Group. Därmed kommer Donnergymnasiet, CyberGymnasiet,
Snitz skolor, Enskede Byskola samt KYH bli en del av AcadeMedias skolkoncern.

– Swedish Education Group har en fin verksamhet och vi är glada över förtroendet att få fortsätta utveckla de nio skolorna som
vi planerar att förvärva. Vi är övertygade om att samgåendet kommer att vara positivt för både elever och medarbetare. Skolorna
kommer ingå i ett större sammanhang där de kan dra nytta av den trygghet, kompetens och bredd som finns inom AcadeMedia,
säger Marcus Strömberg, vd för AcadeMedia.

Genom det planerade förvärvet av Swedish Education Group vill AcadeMedia fortsätta bidra till att utveckla svensk skola och utbildning.
AcadeMedias gedigna kvalitetsmodell kommer att ligga till grund för skolornas fortsatta utveckling och ge medarbetare en plattform för
samverkan och fortsatt utveckling. Genom samgåendet får 320 medarbetare på Swedish Education Groups nio skolor med nära 4 000
elever många nya kollegor inom AcadeMedias skolkoncern.

– AcadeMedia är en stor utbildningsaktör som satsar mycket på att utveckla kvaliteten på undervisningen. Vi ser nu fram emot att fortsätta
att utveckla våra skolverksamheter tillsammans med en mycket erfaren och långsiktig skolaktör. När vi nu planerar för ett samgående kan
våra skolor ingå i ett större sammanhang där både elever och medarbetare får möjlighet att dra nytta av de resurser som finns inom AcadeMedia,
säger Marlene Terkowsky, vd Swedish Education Group.

Swedish Education Group ingår idag nio skolenheter med totalt 320 medarbetare. Ägarbytet är en satsning som innebär att skolorna får en
långsiktig och stabil ägare med en ambitiös utvecklingsplan för samtliga verksamheter.

För mer information, kontakta:

Marlene Terkowsky, VD/ Koncernchef, Swedish Education Group,
tfn 0706-24 36 00
e-post marlene.terkowsky@ppsab.com

https://swedisheducationgroup.se/

Ungdomsfokus 2020
Nu lanserar Swedish Education Group tillsammans med Rasmussen Analys den riksomfattande undersökningen Ungdomsfokus – en studie som
varje år kartlägger 15-29 åringars liv, framtidsdrömmar, drivkrafter och arbetslivsvärderingar. Undersökningen har genomförts sedan 2015 och
årets rapport är den sjätte i ordningen. Rapporten har i år bland annat uppmärksammats av P1 Godmorgon Världen och P3 Nyheter.

Rapporten kan laddas ned i sin helhet här: https://rasmussenanalys.se/ladda-ned-ungdomsfokus-2020/

I rapporten får du läsa mer om följande punkter och frågeställningar:

– Coronakrisen har påverkat en hel ungdomsgenerations grundsyn på det svenska samhället och på den egna framtiden, men på vilket sätt?
– Vad kan vi lära av våren med distansstudier? Många unga har blivit mer positivt inställda till distansstudier efter krisvåren 2020 men
vilka stora utmaningar står utbildningsaktörer inför nu när många planerar att utöka den del av utbildningen som sker på distans?
-Vad behöver arbetsgivare veta för att vara en attraktiv arbetsgivare för framtidens talanger (både unga och äldre)? Tydligt är att unga
medarbetare inte har klarat av distansarbetet lika bra som äldre. Hur kommer det sig? Vad anser unga är viktigast när de väljer
arbetsgivare? Och vilka är de
viktigaste insikterna från vårens distans-experiment i arbetslivet?”

Vid frågor kontakta Susanne Ashti,  Marknad- och kommunikationsansvarig
Tel 0768-851039 alt e-post susanne.ashti@ppsab.com

Beslut om om fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolor och  yrkeshögskolor 

Från och med onsdag 18 mars går gymnasieskolorna och yrkeshögskolorna inom Swedish Education Group att gå över till fjärr- och
distansundervisning för alla elever och studenter. Detta efter Regeringens rekommendation om att Sveriges gymnasieskolor,
kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet går över till att bedriva fjärr- och distansundervisning.
Beslutet gäller tillsvidare och vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan.

Riktlinjer kring coronaviruset – uppdaterat 13/3 13.30

Coronaviruset (covid -19) har nu fått spridning i Sverige och därför har vi tagit fram riktlinjer för skolans elever.
Vi följer utvecklingen noga och riktlinjerna uppdateras kontinuerligt enligt Utrikesdepartementets och Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.

För att bidra till att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symtom som hosta, andnings-
svårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma. Det gäller även vid lättare symtom.
Råden gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte.
Elever och personal ska stanna hemma så länge de har symptom och ytterligare två dagar efter tillfrisknande. Vid lättare sjukdom
behöver man inte göra någonting mer än att stanna hemma, men den som behöver sjukvårdsrådgivning ska kontakta 1177 via telefon.
Det går även att ringa det nationella informationsnumret 113 13 för
allmän information.

Enligt Folkhälsomyndigheten handlar det även om allmänt förebyggande åtgärder, som till vanliga förkylningar:
– Undvika att röra vid ansikte
– Undvika nära kontakt med sjuka människor.
– Undvika folksamlingar, evenemang, resor osv.
– Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
– Hosta och nys i armvecket eller i en näsduk.
– Stanna hemma när du är sjuk även vid milda symptom.

Om eleven eller en familjemedlem/anhörig känner sig sjuk eller har vistats i riskområde ska ni kontakta vården per telefon för råd-
givning. Alla har ett ansvar att agera för att undvika smittspridning och därför måste ni meddela skolan om ni misstänker att smitta.
Det följer av 2 kap smittskyddslagen. För mer information om Coronaviruset
se Vårdguiden www.1177.se.

VIKTIGA LÄNKAR

För ytterligare information:
Koncernchef: Marlene Terkowsky, 070-624 36 00 marlene.terkowsky@ppsab.com
Skolöverläkare: Mats Swensson, 070-224 01 11

CyberGymnasiet i Göteborg stänger  juni 2020, verksamheten fortsätter terminen ut.

Skolans verksamhet kommer fortsätta som vanligt resten av läsåret 2019/2020. Alla elever kan gå kvar till sommarlovet i juni 2020.
Studenten kommer ske den 5 juni 2020.
För eleverna i  årskurs 1 och 2 kommer skolan att  hjälpa till att leta efter en ny skola.
Orsaken till att CyberGymnasiet stängs är att hyreskontraktet för skolans lokaler sagts upp. CyberGymnasiets huvudman,
Swedish Education Group AB har sökt nya lokaler i Göteborg men tyvärr inte hittat någon som hinner byggas om för skolverksamhet
till augusti 2020.

För mer information och frågor kontakta Marlene Terkowsky, VD
Tel: 070-624 36 00 alt e-post marlene.terkowsky@ppsab.com
              
      

Verksamheten

Swedish Education Group AB äger och är huvudman för grundskolor, gymnasieskolor och yrkeshögskolor i Göteborg, Malmö och Stockholm.

Swedish Education Group ska ge sina elever en bra utbildning som gör dem rustade för arbetsliv och vidare studier samt att få dem att växa som trygga och socialt kompetenta personer.

Swedish Education Group ansvarar för skolornas centrala administration, utvecklings- och kvalitetsarbete, kontakt med uppdragsgivare och tillsynsmyndigheter, gemensamma IT-system, fastighetsfrågor, ekonomi och fakturering, varumärken och övergripande marknadsföring.

Varje skola har en rektor som ansvar för respektive enhets dagliga verksamhet vilket bland annat innebär pedagogiskt planering, elevhälsa, personalansvar och schemaläggning.

Våra skolor

Kvalitet

Utgångspunkten för kvalitetsarbetet inom Swedish Education Group AB är att uppfylla de lagkrav som finns för våra verksamheter, vilket innebär att ska finnas ett systematiskt kvalitetsarbete. Ett systematiskt kvalitetsarbete ser till att alla som arbetar i verksamheterna systematiskt och kontinuerligt följer upp och dokumenterar verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det sedan planerar och utvecklar utbildningen. Syftet är att genom detta kvalitetsarbete säkerställa att alla elever/studenter får den utbildning de har rätt till.

Kvalitetsarbetet är för Swedish Education Group AB således ett konkret redskap för att identifiera inom vilka områden det finns behov av utveckling och förbättring inom våra verksamheter. Rektorerna redovisar därför till Swedish Education Group AB både månadsvis och årligen resultat, måluppfyllelse och utvecklingsbehov inom olika områden. VD för Swedish Education Group AB besöker även varje läsår gymnasieskolornas olika klasser för att i dialog med eleverna ytterligare identifiera vilka områden som är i behov av utveckling.

Som ytterligare redskap för utveckling och förbättring ser Swedish Education Group AB vår klagomålshantering som tillfälle att förbättra verksamheten.

Samtliga verksamheter granskas även genom regelbunden tillsyn, som innebär att respektive myndighet kontrollerar att utbildningarna bedrivs enligt de regler som finns för respektive skolform. Skolinspektionen besökte läsåret 2015/16 alla grund-gymnasieskolor liksom Swedish Education Group AB som huvudman och beslutade hösten 2016 att alla brister var avhjälpta.

Elevhälsa

Elevhälsa ska finnas för eleverna genom hela skoltiden från förskoleklass till avslut i gymnasiet och ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Med det menas tillgång till skolsköterska, skolläkare, kurator, psykolog och specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Elevhälsans roll ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande. Elevhälsans arbete förutsätter en hög grad av samverkan mellan elevhälsans personal och skolans lärare samt övriga personalgrupper. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och undanröja hinder för lärande och utveckling.

Inom Swedish Education Group AB sker arbetet med elevhälsa på två nivåer.

Skolnivå
I alla skolor finns ett elevhälsoteam. Teamet består av rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog. Elevhälsoteamet arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa en miljö som ger förutsättningar för eleverna att lära, utvecklas och må bra. Teamet på skolan arbetar framförallt hälsofrämjande och förebyggande med alla elevers hälsa.

Huvudmannanivå
Elevhälsan på huvudmannanivå arbetar främst främjande för elevers hälsa och utveckling genom kvalitetssäkring, utbildning och information ut till skolorna. Genom gemensamma riktlinjer och stöd från huvudmannanivå är målet att skapa förutsättningar för en likvärdig elevhälsa för alla verksamheter inom koncernen.

Återkoppling

Har du synpunkter på våra skolors verksamhet ber vi dig att i första hand kontakta skolans rektor. Denne är väl förtrogen med sin verksamhet och kan som ansvarig åtgärda eventuella brister. Men du är givetvis alltid välkommen att kontakta Swedish Education Group AB direkt om du känner att du vill föra ditt samtal direkt med skolornas huvudman. Se nedan för kontaktuppgifter.

Klagomål

Alla huvudmän har ett ansvar enligt skollagen att ta emot och utreda klagomål mot den utbildning som bedrivs.

Klagomålshantering innebär att elever, vårdnadshavare och andra ska kunna lämna sina klagomål till huvudmannen och att denne ska utreda frågan och åtgärda eventuella brister i verksamheten.

I bifogade blankett når du Swedish Education Group AB (som är huvudman för Snitz Skolor, CyberGymnasierna i Göteborg, Malmö och Stockholm samt Enskede Byskola) och kan beskriva ditt klagomål.

Blankett för klagomål

Vi uppskattar dina synpunkter!

Personuppgiftsbehandling

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER INOM Swedish Education Group AB

Vi på Swedish Education Group AB värnar om din integritet och vill att du som elev eller vårdnadshavare ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Swedish Education Group AB, organisationsnummer 556504-2255, Kungstensgatan 12, 113 57 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter som behandlas

All slags information som direkt eller indirekt går att koppla till en enskild individ (som är i livet) räknas som personuppgifter. Exempel på personuppgifter i våra verksamheter är:

– namn, personnummer, adress och andra kontaktuppgifter
– bilder och ljudupptagningar
studieresultat, bedömningar, betyg och närvaro

Ändamål samt motivering med behandlingen

Swedish Education Group AB bedriver utbildning inom grundskola, gymnasium samt yrkesutbildning i Stockholm, Göteborg och Malmö. För att kunna fullgöra vårt uppdrag som huvudman behöver vi hantera personuppgifter för våra elever och vårdnadshavare. Det innebär att vi har så kallad laglig grund för behandlingen av personuppgifter. När du avlutar din utbildning hos oss raderar vi den information om dig vi inte längre behöver. Vissa uppgifter som t.ex. betyg är vi enligt lag skyldiga att spara.

Swedish Education Group AB behandlar dina personuppgifter t ex i samband med:

– elevadministration
– pedagogisk bedömning
– närvaroregistrering
– betygsättning
– arbetet med elevhälsa

Känsliga uppgifter

Ibland kan en känslig uppgift om dig vara viktig för skolpersonal att känna till (ex. allergi) . Vi kommer dock inte lämna ut känsliga uppgifter utan ditt skriftliga samtycke. Elevhälsans hantering av personuppgifter skiljer sig från den pedagogiska verksamhetens. Det innebär att personal utanför elevhälsan inte har tillgång till de uppgifterna.

Vem vi lämnar ut uppgifter till

I vissa fall kommer Swedish Education Group AB lämna ut dina personuppgifter till annan part, där vi är ålagda att göra så för att tillmötesgå lagar och myndigheters krav, t.ex. till  Skolverket. I samband med studiebesök, APL eller dylikt, kommer en del personuppgifter (kontaktuppgifter etc) också att lämnas ut, men då är det mottagande part som är personuppgiftsansvarig och vi tecknar överenskommelser kring hur uppgifterna får behandlas, att de raderas efter studiebesöket osv.

Personuppgifterna sparas i olika it-tjänster och kommer därmed att hanteras av s.k. personuppgiftsbiträden (systemleverantörer t.ex.) för att du ska kunna få tillgång till exempelvis digitala resurser och läromedel. Det är dock alltid Swedish Education Group AB som ansvarar för informationen och styr vem som får tillgång till den och hur den hanteras. Detta är inskrivet i våra avtal med leverantörerna.

Dina rättigheter

Du som elev eller vårdnadshavare har rätt att veta hur Swedish Education Group AB hanterar dina personuppgifter. Du har rätt att begära ett registerutdrag av de personuppgifter som finns om dig i våra system. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade och uppgifter raderade. Begäran om utdrag, radering, rättning och återkallande av samtycke görs via personuppgifter@ppsab.com

Har du andra frågor om hanteringen av dina personuppgifter, går det också bra att kontakta Swedish Education Groups  anlitade dataskyddsombud, Martha Al-jebari på Certezza. martha.al-jebari@certezza.net

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt ärende, kontakta Datainspektionen.

Om du vill veta mer

Om du vill veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, de it-system vi använder eller om du har frågor gällande dataskydd är du välkommen att kontakta oss på: personuppgifter@ppsab.com

Koncernledning

Marie Fredriksson
Verksamhets controller
0768-85 20 51
marie.fredriksson@ppsab.com

Ägare

Investmentbolaget Riverside äger sedan 2011 Swedish Education Group AB och har som ambition att skapa en välskött och lönsam skolkoncern.

Välskött i den mening att skolorna möter de krav som myndigheter och uppdragsgivare ställer på verksamheten samt att våra elever får en skoltid som gör dem rustade för vidare studier och arbetsliv.

Lönsam i den meningen att det hela tiden finns resurser att trygga och utveckla verksamheten så att Swedish Education Group AB och dess skolor förblir en attraktiv och konkurrenskraftig aktör på den svenska skolmarknaden.

Riverside finns i 14 länder och har i 25 år agerat ansvarsfulla ägare i över 300 bolag, varav ett trettiotal inom utbildningssektorn.

Läs mer om Riverside på www.riversidecompany.com

Kontakta oss

Thank you! I have received your message.

Namn

E-post

Meddelande

Kontaktinformation

info@ppsab.com

Kungstensgatan 12, 113 57 Stockholm